Tjänstevillkor

Uppdaterad: 2024-04-11
 • 1. Inledning

  Dessa tjänstevillkor gäller när firman NiteCloud Parkvägen 9A, 459 30 Ljungskile org nr 9108245698 (nedan kallat "Gratis-Parkering.se" ) tillhandahåller sin parkeringstjänst via deras applikation och webbplats, app.gratis-parkering.se (www.gratis-parkering.se).

  Med Kunden avses den part som har ett registrerat konto på app.gratis-parkering.se.

  Med Tjänsten avses den tjänst som tillhandahålls på domänen/hemsidan app.gratis-parkering.se.

  Detta sker via ett konto på "Hantera Konto" i appen. Kunden kan då i appen söka och hitta parkeringar och även få vägbeskrivningar till parkeringar via Google Maps.

  tjänstevillkoren utgör tillsammans med aktivering av tjänsten (såsom definierad nedan) det fullständiga avtalet mellan parterna (avtalet).

  Kunden förbinder sig genom avtalet att följa tjänstevillkoren och eventuella andra ordningsregler och instruktioner som app.gratis-parkering.se kan meddela rörande Tjänsten. Gratis-Parkering.se tillhandahåller aktuella tjänstevillkor på hemsidan och kunden är skyldig att vid var tid hålla sig informerad om eventuella ändringar i dessa. Kunden är även skyldig att iaktta gällande lagar, regler och myndighetsbeslut vid användningen av tjänsten.

 • 2. Tjänsteleverantör

  Dessa villkor gäller mellan dig och firman NiteCloud , Parkvägen 9A, 459 30 Ljungskile.

 • 3. Beställning av Tjänsten

  Kunden kan beställa Tjänsten på app.gratis-parkering.se. Beställning förutsätter att Kunden har ett konto. Detta görs via appen (app.gratis-parkering.se). Fullständiga priser listas på pris-sidan .

  Beställning görs med med hjälp av tjänsten Stripe, Inc .

  Stripe

  Kunden har även valet att köpa tillgång till appen via prenumeration, köpet görs med Stripe, Inc inne på "Hantera Konto".

  • Man måste vara över 18 år för att ingå avtal.

  • Avtalet ska anses ha ingåtts mellan Parterna när Kunden har gjort sin beställning och godkänt tjänstevillkoren.

  • Kunden är ansvarig för att de uppgifter som lämnas vid beställning av Tjänsten är korrekta och fullständiga. Kunden ska omedelbart meddela Gratis-Parkering.se om det sker några ändringar i dessa uppgifter. Aktuella kontaktuppgtifter hittas på gratis-parkering.se/kontakt .

  • Kunden ansvarar för att sitt konto och inloggningsuppgifter är skyddade och används på ett säkert sätt. Kunden får inte dela med sig av sina inloggningsuppgifter till någon annan. Kunden ansvarar för all användning av Tjänsten som görs med hjälp av dess konto och inloggningsuppgifter.

  • Kunden förbinder sig att inte använda Tjänsten på ett sätt som kan orsaka skada, störa, överbelasta eller på annat sätt påverka Tjänsten eller Gratis-Parkering.ses system eller nätverk. Kunden förbinder sig att inte försöka få obehörig tillgång till Tjänsten, konton eller annan information som tillhör Gratis-Parkering.se eller andra användare.

  • Kunden ansvarar för att betala de avgifter som är kopplade till Tjänsten, Avgifterna framgår av Gratis-Parkering.se's hemsida eller appen och kan ändras med skälig varsel.

 • 4. Avgifter och betalning

  För att använda Gratis-Parkering.se's Tjänst är det nödvändigt att betala avgifter enligt gällande prislista . Kunden ansvarar för att betala de avgifter som är tillämpliga för användningen av Tjänsten enligt gällande priser och betalningsvillkor. Gratis-Parkering.se förbehåller sig rätten att ändra sina avgifter när som helst, med förbehåll för att Kunden kommer att meddelas om eventuella ändringar i förväg. Kunden är ansvarig för att säkerställa att betalningsinformationen är korrekt och att det finns tillräckliga medel på det betalningskort eller konto som används för att betala avgifterna. Vid försenad eller utebliven betalning kan Gratis-Parkering.se ha rätt att vidta åtgärder, såsom att blockera användning av Tjänsten eller avbryta Kunden från att använda Tjänsten.

 • 5. Ändringar och avslutande av Tjänsten

  Gratis-Parkering.se förbehåller sig rätten att ändra, uppdatera eller avsluta Tjänsten eller delar av Tjänsten när som helst och utan föregående meddelande. Gratis-Parkering.se har inte något ansvar för eventuella skador som kan uppstå till följd av sådana ändringar eller avslutande av Tjänsten.

  Prenumeration

  I de fall kunden skapat en prenumeration, så kan kunden när som helst säga upp prenumerationen genom att avregistrera sitt konto på "Hantera Konto". Detta genom att klicka på "Hantera Prenumeration" knappen/länken (se bild).

  Avsluta prenumerationen gör du på den sida du kommer till när du klickar på Hantera Prenumeration länken. Eventuella betalda avgifter återbetalas inte. Därav kan inte distansavtalslagen (Lag (2005:59)) tillämpas. Gratis-Parkering.se har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om Kunden bryter mot tjänstevillkoren eller om Kunden använder Tjänsten på ett otillåtet eller obehörigt sätt.

 • 6. Reklamation

  Om Kunden upptäcker fel eller brister i Tjänsten som tillhandahålls av Gratis-Parkering.se, har Kunden rätt att reklamera dessa fel eller brister. Kunden bör omedelbart meddela Gratis-Parkering.se om reklamationsärendet genom kontaktuppgifterna som finns på Kontaktsidan .

  Vid reklamationen bör Kunden ange tydligt vilka fel eller brister som har upptäckts och ge så detaljerad information som möjligt för att underlätta hanteringen av ärendet.
  Kunden kan bli ombedd att lämna ytterligare dokumentation eller bevis för att stödja reklamationen.
  Gratis-Parkering.se kommer att behandla reklamationen och göra rimliga ansträngningar för att åtgärda eventuella fel eller brister.
  Om felet eller bristen inte kan åtgärdas eller om Kunden inte är nöjd med den föreslagna lösningen, kan Kunden ha rätt till ersättning enligt tillämpliga lagar (Konsumentköplagen) . Det är viktigt att Kunden reklamerar inom skälig tid efter det att felet eller bristen har upptäckts eller borde ha upptäckts. Om Kunden inte reklamerar inom skälig tid kan Kunden förlora rätten att göra anspråk på eventuell ersättning.

 • 7. Ansvarsbegränsning och force majeure

  Gratis-Parkering.se ansvarar inte för eventuella skador, förluster, kostnader eller andra anspråk som Kunden eller tredje part kan drabbas av till följd av Nyttjande av Tjänsten, inklusive parkeringsavgifter, förseningar, tekniska fel eller avbrott i Tjänsten.

  Gratis-Parkering.se är inte ansvarig för eventuella skador, förluster, kostnader eller andra anspråk som orsakas av force majeure, dvs. omständigheter utan förutsebar kontroll såsom krig, naturkatastrofer, strejker, myndighetsingripanden, eller andra händelser som ligger utanför Gratis-Parkering.se's rimliga kontroll och som hindrar eller försvårar utförandet av Tjänsten.

 • 8. Immateriella rättigheter

  Alla immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter tillhör Gratis-Parkering.se och dess licensgivare. Kunden har endast rätt att använda Tjänsten för det ändamål som avses i dessa tjänstevillkor, och inget i dessa tjänstevillkor innebär att några immateriella rättigheter överförs till Kunden.

 • 9. Personuppgifter

  Genom att använda Tjänsten godkänner Kunden att Gratis-Parkering.se behandlar personuppgifter enligt gällande dataskyddslagar och Gratis-Parkering.se's integritetspolicy . Kunden ansvarar för att de personuppgifter som lämnas till Gratis-Parkering.se är korrekta och att Kunden har rätt att lämna dessa uppgifter.

 • 10. Ändringar i tjänstevillkor

  Gratis-Parkering.se förbehåller sig rätten att ändra dessa tjänstevillkor när som helst. Kunden kommer att meddelas om eventuella ändringar i tjänstevillkor genom att dessa publiceras på Parkering-Göteborg.se's hemsida eller appen. Kunden ansvarar för att hålla sig uppdaterad om eventuella ändringar i tjänstevillkoren.

 • 11. Tvistlösning och tillämplig lag

  Eventuella tvister som uppstår i samband med Tjänsten och dessa tjänstevillkor ska i första hand lösas i samförstånd mellan Kunden och Gratis-Parkering.se. Om en tvist inte kan lösas i samförstånd kan Kunden ha rätt att föra ärendet till allmän domstol enligt svensk lag.

 • 12. Övrigt

  Om någon bestämmelse i dessa tjänstevillkor anses ogiltig, olaglig eller ogenomförbar av någon anledning, ska det inte påverka giltigheten, lagligheten eller genomförbarheten av övriga bestämmelser i dessa tjänstevillkor. Gratis-Parkering.se's underlåtenhet att vidta åtgärder vid en viss tidpunkt eller vid en viss situation ska inte anses vara ett avstående från rätten att vidta åtgärder vid senare tillfällen eller i andra situationer.